,

Az Etikai Kódex személyi hatálya

Az Etikai Kódex hatálya alá tartozik valamennyi természetes és jog személy, aki, illetve amely jogszerűen (a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően) és ténylegesen is bármilyen mértékben és formában üzletszerű ingatIangazdálkodási tevékenységet folytat, illetve egyéni vállalkozói engedélyben, cégbejegyzési okiratban az ilyen tevékenység gyakorlását az előírt feltételek teljesítése mellett regisztráltatta.

Jozi személv: felelősséggel tartozik az általa bármilyen jogcímen foglalkoztatott személyek a Kódex előírásainak megfelelő munkavégzéséért, természetes személv a saját neve alatt folytatott szolgáltatásért.

A jogi személlyel egy tekintet alá esik a jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság, illetve ingatlangazdálkodásra jogosult bármely egyéb szervezet.

Ingatlangazdálkodást ténylegesen folytatni szándékozó tartozik tevékenységének megkezdése előtt a megfelelő kamarai osztályba sorolás kérése mellett, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a személyi és dologi feltételeket biztosítani. Az ezt elmulasztókkal szemben eljárás megindítása kezdeményezendő.