Általános rendelkezések

1.) Az ingatlangazdálkodást (különösen: forgalmazást, közvetítést, értékelést, hasznosítást, üzemeltetést, stb.) jogszerűen folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb erre feljogosított szervezet, továbbá természetes személy (továbbiakban ingatlan gazdálkodó) e kódex hatálya alá tartozó tevékenységét az itt rögzített etikai normáknak megfelelően tartozik folytatni.

2.) Az ingatlangazdálkodási tevékenységből eredő ügyek (viták, panaszok, nem megkívánt minőségű, kiszámíthatóságú működés, stb.) tisztázása, rendezése, elbírálása érdekében a Szövetségnél ETIKAI Bizottság működik, amely ezen etikai kódex (továbbiakban kódex) előírásait szem előtt tartva jár el az eléje utalt ügyekben.

3.) Az ingatlangazdálkodó gazdasági tevékenységét tartozik a kölcsönös együttműködés szellemében folytatni, továbbá mindenkor úgy köteles eljárni, hogy működése ne legyen ellentétben az üzleti erkölcs és tisztesség követelményeivel valamint az üzleti, szakmai szokásokkal, írott és íratlan szabályokkal.

4.) Az ingatlangazdálkodó gazdasági tevékenysége során a tisztességes nyereségre törekvés jegyében, jóhiszeműen, gondosan, szakszerűen és felelőssége tudatában köteles eljárni, mások érdekeinek szem előtt tartása mellett.

5.) Az üzleti erkölcsbe, az üzleti tisztességbe ütköző magatartás etikai szempontból akkor is elítélendő és orvoslásra irányuló bírálatban részesítendő, ha a kifogás tárgyává tett magatartást egyébként jogszabály nem tiltja meg, illetve az jogi szempontból nem minősíthető.Jogi szempontból minősített tevékenység esetén ugyancsak helye van etikai eljárás lefolytatásának, amennyiben a jogi eljárás jogerős lefolytatását követően is amarasztalt ingatlangazdálkodó, tevékenységét megkötés nélkül tovább gyakorolja, illetve a meghozott ítélet vagy határozat felmentő jellegű az ingatlangazdálkodóra nézve.
Ezen esetben viszont vizsgálandó, hogy történt-e etikai vagy szakmai szempontból kifogásolható magatartás, illetve az egyébként szokványosan elvárt megsértése útján valósult-e az meg.
Hasonlóképpen helye van etikai eljárás lefolytatásának, ha a jogi szankcionáltságon túl etikai szankcionálásra is szükség van a cselekmény megvalósítása, eredménye, okozati összefüggései miatt.

6.) Az ingatlangazdálkodó tevékenysége során általában véve is megbízható, kiszámítható szolgáltatás nyújtására köteles törekedni, munkáját, jóhiszeműen, gondosan szakszerűen és felelősségteljesen, a szakma írott és íratlan szabályainak betartásával tartozik eljárni, melynek érdekében az elvárásokat szakképzésben, konzultációban való részvétellel, valamint szakmai kiadványok olvasása által megismerni.

7.) Az ingatlangazdálkodó tartozik szakmai színvonalának folyamatos emelése érdekében mindent megtenni, továbbképzéseket látogatni, szervezett formában konzultálni, a vonatkozó jogszabályokat pontosan ismerni.

8.) Etikátlan a szolgáltatási díjakat túlzottan alacsonyan vagy magasan megállapítani, erőfölénnyel élve a díjtételek aránytalan mértékű eltérítését bármi módon elérni, előre nem jelzett, további kiadások megtérítését megalapozatlanul követelni.

9.) Az ingatlangazdálkodó tartozik magát minőségbiztosítási eljárásnak és időszaki minőségvizsgálatnak alávetni.

lO.)Tilos a lelkiismeretlen munkavégzés, amely a szolgáltatási tevékenység vagy annak bármely eleme, tartalmi felszínesség folytán vezet az ügyfél számára hátrányos minőségű, esetlen teljesen sikertelen szolgáltatáshoz.