JOGSZABÁLYOK

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

1988. évi XXIV. tv. a külföldiek magyarországi befektetéseiről
7/1996 (I.18.) Korm rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről

1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről
2010. évi XXXVIII. Törvény a hagyatéki eljárásról
14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról
45/2002. (XII. 25.) PM rendelet az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a Magyar Állam képviseletéről

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről
2006. évi LXIX. Törvény az európai szövetkezetről

2011. évi CII. törvény a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról

20/1999. (II. 5.) Kormány rendelet az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről

1994. évi LIII. Törvény a végrehajtásról
14/1994. (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról

2007. évi CXXIII. Törvény a kisajátításról
178/2008. (VII. 3.) Korm. Rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről

176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet az épületek energetikai jellemzőoinek tanúsításáról
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőoinek meghatározásáról
2078/2008. (VI. 30.) Korm. Határozat az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről

217/2009. (X. 2.) Korm. Rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről

2000. évi CXXXVII. Törvény a zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról
12/2003. (I. 30.) Korm. Rendelet a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól
11/2001. (IX. 1.) IM rendelet a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról
80/2009. (XII. 28) IRM rendelet az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól

3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

24/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról

------------------------------------------------------------------------------------ * -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény,
A befektetési alapokról szóló 1991. évi LXIII. törvény,
A szövetkezetekről szóló 1992. évi 1. törvény,
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény,
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény,
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,
Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény,
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény,
A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény,
A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény,
Az épített környezet alapításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, A társasházról szóló 1997. évi CL VII. törvény,
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény,
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 53/1987. (X.24.) MT rendelet, A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (U8.) Kormányrendelet,
A magánnyugdíj pénztárak befektetési ég gazdálkodási tevékenységéről szóló 171/1997. (x.6.) Kormányrendelet,
A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Kormányrendelet,
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (1.13.) Kormányrendelet,
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII.12.) BM rendelet,
A telekalakításról szóló 85/2000. (XL8.) FVM rendelet,
A termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló 54/1997. (VIILI.) FM rendelet,
A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet

Az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 158/1997. (Ix.26.) Kormányrendelet,
Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól szóló 159/1997. (IX.26.) Kormányrendelet,
Az ingatlanközvetítésről szóló 49/1982. (X.7.) MT rendelet,
Az ingatlanközvetítői szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeiről szóló 8/1995. (V. 25.) BM rendelet
Egyes szakmai és vizsgáztatási követelmények kiadásáról szóló 38/1997. (VI.27.) BM rendelet,
Az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 39/1999. (VII. 6.) GM rendelet
Az ingatlanközvetítésről szóló 49/1982. (X. 7.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 13/1988. (XII.27.) ÉVM rendelet,
Az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételhez szükséges szakvizsgáról szóló 32/1999. (X.15.) KHVM rendelet,
Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól szóló 32/1997. (XI.l9.) KTM rendelet,